Strotöra "La Spona"

 Portadú

 
Le Salf de laur protezioné y la Comunité d’abitaziun „La Spona“ é regolá aladô dles diretives dades dant dala lege provinziala nr. 20 („Provedimënc nüs por porsones cun disabilité“) y dala lege nr. 13 di 30.04.1991 („Reorganisaziun di sorvisc soziai dla Provinzia de Balsan“).

 

Funzionamënt dla strotöra

Le salf de laur protezioné é na strotöra de sojornanza en pert-stazionara, daverta ca. 210 dis al ann, dal lönesc ala jöbia dales 8.00 ales 15.00 y le vëndres dales 8.00 ales 13.00. Tratan döes edemes al ann vëgnel fat ativites desvalies mo nia laoré te bercstot; le salf de laur protezioné n’é nia davert mo al vëgnel impó pité assistënza.

 
La comunité d’abitaziun é na strotöra de sojornanza stazionara, daverta ca. 210 dis al ann, dal lönesc dales 15.00 al vëndres ales 8.00. De nöt vëgnel pité en cajo de bojëgn n sorvisc apronté.
Sce un di assistis é püre, pol ciafé assistënza söl post o gní acompagné a ciasa da n familiar.
Al gnará pité plü inant la poscibilité, sce ara vëgn damanada almanco da dui a trëi assistis, da ciafè n’assistënza por 365 dis al ann.
L’abitaziun de proa é ince na strotöra stazionara, daverta danter 210 y 365 dis al ann. I dis de daurida vëgn fac fora plö avisa en ocajiun dl’amisciun y aladô di bojëgns y dl livel d’autonomia dl’assistí. L’abitaziun resta spo daverta vigni dé, ince tratan le fin dl’edema y tratan les festes.
L’assistì é dal vëndres dales 13.00 al lönesc ales 8.00 y tratan les festes da sú, zënza assistënza. Tratan la nöt ne vëgnel nia pité n sorvisc apronté. Sce l’assistí ess da ester püre, spo él la poscibilité de ciafé assistënza tres le salf de laur protezioné o de gní acompagné a ciasa da n familiar.

 

Strotöraziun dla ciasa

La strotöra é partida sö te cater alzades.

Da jí da porta ite röion te n setur d’ingres ampl, cun n pice bar por les manifestaziuns y l’ofize dl manajadú dla strotöra che vëgn ince anuzé sciöche local por les sentades.
Da chësc setur pon rové ti salfs de laur, tl’abitaziun y tl partimënt bas ite.

Tl’alzada a tera él la tesciaria y la stüa da cují, coliades tres na porta, ci che va dër bun por i debojëgns dl’assistënza. Te chësta alzada él ince n local por le tëmp lëde, na ciasadafüch y n salf di computer. La ciasadafüch vëgn ince adorada por fá ativites cun n grup de porsones cun na disabilité grave.

Bas ite él na tistlaria, cun n salf de laur y n magazinn por les mascins, materiai y massaries. Implö él na palestra, che po ince gní anuzada da d’atri.
Tla pröma alzada él l’abitaziun, por cinch assistis, cun trëi ciamenes da un, na ciamena da dui, na ciasadafüch, na stüa, trëi bagns y dui sorasc. Al é ince na ciamena por i colaboradus che ciara sura.

Tla secunda alzada vëgnel pité trëi de pici apartamënc por tliënc autonoms. Te chisc apartamënc él na stüa y na picera ciasadafüch y aladô dl’apartamënt, öna o döes ciamenes singules. Implü él te chësta alzada n apartamënt singul che vëgn adoré sciöche abitaziun de proa. Te chësc apartamënt él na ciamena cun n bagn y na stüa cun na picera ciasadafüch.

 

 

 

Misciun

Zënter Sozial La Spona

Pidrô 15

I-39030 La Val

Tel.: 0471/843060

 

Responsabla dla strotöra

Sabine Federa

e-mail: laspona@bzgpust.it

Fi d'orientamënt La Spona